Algemene Voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een overeenkomst met ons sluit en bevatten belangrijke informatie voor u als afnemer. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 Definities
1.1 Cadac Group BV: gevestigd te Heerlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 66766052, tevens handelend onder de naam Cadac Store. 
1.2 Website: de website van Cadac Group BV, te raadplegen via www.cadac.store en alle bijbehorende subdomeinen. 
1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Cadac Group BV en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Cadac Group BV en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Nederland ICT Voorwaarden van 2014, zoals gepubliceerd op https://www.cadac.com/lv/.
1.6 Licentievoorwaarden: De voorwaarden voor gebruik van de door Cadac Group BV geleverde producten/diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Cadac Group BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.2 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
2.3 In het geval van tegenstrijdige voorwaarden tussen onderhavig document en de Nederland ICT Voorwaarden geldt onderhavig document.
2.4 Licentievoorwaarden vallen onder het in 2.3 bedoelde.

Artikel 3 Prijzen en informatie
3.1 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Cadac Group BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Cadac Group BV afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. 
3.2 Informatie over de aangeboden producten en diensten is deels afkomstig van derden. Cadac Group BV kan niet garanderen dat de informatie volledig juist en/of up to date is en wordt derhalve aangeboden zonder verdere garanties. 

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Cadac Group BV en het voldoen aan de daarbij door Cadac Group BV gestelde voorwaarden. 
4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cadac Group BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. Cadac Group BV heeft het recht om het aanbod tot drie (3) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst te herroepen.
4.3 Indien blijkt dat door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Cadac Group BV het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4 Cadac Group BV kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Cadac Group BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
4.5 Cadac Group BV heeft het recht bestellingen van klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep en/of bedrijf te weigeren.

Artikel 5 Registratie 
5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website dient Klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 
5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Cadac Group BV is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. 
5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Cadac Group BV daarvan in kennis te stellen, zodat Cadac Group BV gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst 
6.1 Tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst wordt uitgelegd hoe levering plaatsvindt en binnen welke termijn dit mogelijk is. 
6.2 Cadac Group BV kan (beveiligings)eisen stellen aan de wijze van levering en ter beschikking stelling van de te leveren producten/diensten. Na de totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt Klant nadere instructies over de levering. 
6.3 Cadac Group BV is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.  

Artikel 7 Duurovereenkomst
7.1  Wanneer Klant een licentie afneemt, gaat Klant een Overeenkomst aan voor een bepaalde duur (duurovereenkomst). De duur van de duurovereenkomst wordt duidelijk vermeld in het bestelproces.
7.2 Na het einde van de in het bestelproces vermelde duur van de duurovereenkomst, wordt deze duurovereenkomst stilzwijgend verlengd. Dat betekent dat de duurovereenkomst ongewijzigd wordt voortgezet voor eenzelfde periode. De automatische verlenging kan worden voorkomen, door de instellingen in het account minimaal 30 dagen voor de verlengingsdatum aan te passen.
7.3 De duurovereenkomst kan door beide partijen voor het einde van de periode worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden. Wanneer Klant de duurovereenkomst te laat opzegt, neemt Cadac Group BV de opzegging in behandeling voor de nieuwe periode en zal de duurovereenkomst pas na die periode eindigen.
7.4 Na beëindiging heeft Klant geen recht meer de afgenomen producten en diensten te gebruiken, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 Betaling 
8.1 Klant dient betalingen aan Cadac Group BV volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Cadac Group BV is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
8.2 Indien er sprake is van een duurovereenkomst, kan betaling middels incasso plaatsvinden. Klant machtigt Group BV om periodiek bedragen te incasseren. 
8.3 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Cadac Group BV is gewezen op de te late betaling en Cadac Group BV de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Cadac Group BV gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Cadac Group BV kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9 Klachtenprocedure
9.1 Indien Klant een klacht heeft over het geleverde en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Cadac Group BV, dan kan hij bij Cadac Group BV een klacht indienen via het op de Website weergegeven contactformulier.
9.2 Cadac Group BV geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Cadac Group BV binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht de ontvangst bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De in de Overeenkomst genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Cadac Group BV.
10.2 Cadac Group BV levert producten/diensten waarvoor voor het gebruik daarvan Licentievoorwaarden gelden. Klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan die Licentievoorwaarden. Cadac Group BV is nimmer aansprakelijk voor welke schade ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in de Licentievoorwaarden gestelde en Klant vrijwaart Cadac Group BV derhalve voor alle claims van derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot rechthebbenden en licentiehouders van de door Cadac Group BV geleverde producten/diensten, claims van toezichthouders en andere derden.

Artikel 11 Huur van hardware
11.1 In aanvulling op hetgeen geregeld is in de Nederland ICT voorwaarden, geldt voor de huur van hardware het volgende.
11.2 Het is Klant niet toegestaan om, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van leverancier, de hardware over te dragen, onder te verhuren, te verpanden of anderszins te bezwaren.
11.3 Cadac Group BV draagt zorg voor de levering per post van de gehuurde hardware, op het door Klant aangegeven adres binnen Nederland of België. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de hardware gaat over op Klant op het moment dat de hardware door Leverancier op het overeengekomen adres geleverd is.
11.4 Voor zover wettelijk is toegestaan, komen partijen overeen dat de artikelen 7:203 tot en met 7:211 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.
11.5 Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de hardware rust (na aflevering) gedurende de gehele huurperiode bij Klant, ongeacht de oorzaak van het intreden van de schade. Klant kan zich in dit kader niet jegens Leverancier op overmacht in de zin van artikel 6:75 BW beroepen. Ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van de hardware, is Klant verplicht om Cadac Group B hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. Cadac Group BV spant zich in om in een zodanig geval de hardware binnen een redelijke termijn te (laten) herstellen of vervangen.
11.6 Klant dient de hardware gedurende de looptijd van de Overeenkomst (voor eigen rekening) adequaat verzekerd te houden tegen onder andere brand, waterschade en diefstal van de hardware. Klant dient er zorg voor te dragen dat, in het kader van de voornoemde verzekering, Cadac Group BV is opgenomen als derde-begunstigde c.q. medeverzekerde. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Klant zijn vordering op de betreffende verzekeraar cederen aan Cadac Group BV. Op eerste verzoek van Cadac Group BV zal Klant kopieën van de polis voor de voornoemde verzekering verstrekken en/of bewijs overleggen van volledige en tijdige premiebetaling.
11.7 Na afloop van de Overeenkomst voor huur van hardware, zorgt Klant ervoor dat de hardware binnen 7 dagen per post wordt teruggestuurd naar Cadac Group BV. Cadac Group BV zal de verzendinstructies toesturen en de kosten voor verzending dragen, voor zover de hardware vanuit België of Nederland naar Cadac Group BV worden teruggezonden.

Artikel 12 Persoonsgegevens
12.1 Cadac Group BV verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring .

Artikel 13 Slotbepalingen
13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Cadac Group BV gevestigd is. 
13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
13.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of via ons contactformulier contact met ons op.

Cadac Group BV 
Nieuw Eyckholt 282
6419 DJ, Heerlen
tel +31 088 9322 510
KvK 66766052 
BTW NL856689439B01

Bijlage: Voorwaarden Service & Support

Dankzij onze Support Desk haalt u het optimale uit uw software investering en vermijdt u de kans op onverwachte support kosten die ten laste van uw exploitatie komen of problemen die u niet in de gelegenheid stellen essentiële taken of projecten uit te voeren.

Ondersteuning door de Support Desk

Alle technische support vragen m.b.t. de door ons ondersteunde applicaties kunnen online worden ingediend. Dankzij deze centralisatie is de instroom van support vragen goed gestroomlijnd, worden support vragen snel en efficiënt behandeld met een beoogde responsetijd van 2 uur en heeft u te allen tijde inzicht in de status van uw support vraag.

Cadac Advanced Support

Deze unieke support variant bestaat uit een jaarabonnement voor Autodesk Subscription, een update training en onbeperkte toegang tot onze Support Desk voor de applicatie waarvoor u Cadac Advanced Support heeft aangeschaft. Naast de nieuwste software updates en andere voordelen van Autodesk Subscription biedt Cadac Advanced Support dus de mogelijkheid om uw CAD overheadkosten op jaarlijkse basis te budgetteren.

  • Voor remote support is uw toestemming noodzakelijk. Alle handelingen die door of namens Cadac Group BV remote op uw device of binnen uw systemen worden uitgevoerd, gebeuren voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.
  • Cadac Group BV en de Support Desk bieden geen garantie voor het oplossen van de gemelde problemen en geen garantie voor de termijn waarbinnen een oplossing voor uw problemen wordt geboden.

Cadac Consultancy

Het kan voorkomen dat onze Support Desk geen oplossing kan bieden en uw vraag of probleem consultancy vereist. Dit kan bij u ter plaatse of remote vanuit Cadac Group BV gebeuren.

Tarieven
½ dagtarief *= € 650,-
Dagtarief* = € 1200,-**
Overuur = € 170,-
Calamiteitentoeslag responstijd < 12 uur = + 50%
* Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde tarieven.
** € 100 Reductie gedurende de subscriptiontermijn bij automatische subscription prolongatie.

Weekend & feestdagen toeslag

Voor het uitvoeren van werkzaamheden op zaterdag, zondag of feestdagen komt er een extra toeslag op het basistarief.

  • Zaterdagen basistarief x 150%
  • Zon en feestdagen basistarief x 200%

Voorwaarden Cadac Consultancy

  • Afnameverplichting van consultancy is minimaal 2 uur, hetgeen remote vanuit Cadac Group BV gebeurt. Bij afname van tenminste een ½ dag is zowel uitvoering van de werkzaamheden remote of ter plaatse mogelijk.
  • ½ dagtarief is incl. reistijd en kostenvergoeding en is gebaseerd op max. 3½ werkuren per dag op uw locatie of max. 4 werkuren op locatie bij Cadac Group BV.
  • Dagtarief is incl. reistijd en kostenvergoeding en is gebaseerd op max. 7 werkuren per dag op uw locatie of max. 8 werkuren op locatie bij Cadac Group BV.
  • Calamiteitentoeslag is van toepassing wanneer wij direct een consultant ter beschikking dienen te stellen voor het oplossen van urgente problemen.
  • Responstijd is het tijdsbestek tussen verzoek van support op locatie en daadwerkelijk op locatie zijn van consultant (tijd gemeten tussen 8:30 en 17.00).